Staráme sa o vaše zvieratá

V roku 1995 sme zaviedli na slovenský trh veterinárne Antibiotikum Tiamulin na liečbu respiratórnych a gastrointestinálnych chorôb vďaka dôvere reprezentanta spoločnosti Biochemie Sandoz Kundl, Rakúsko (dnešný Novartis). Produkty uvedeného výrobcu napriek poklesu stavov ošípaných vyrába naša spoločnosť dodnes.

Široký vyber výrobkov

Ponúkame široký výber liečív pre hospodárske a spoločenské zvieratá. Poradenstvo pre odberateľov poskytujeme aj na základe praktických skúseností s chovom, ktoré naše pracovníci majú.

VETERINÁRNE LIEKY – Hlásenie podozrení na nežiaducu udalosť (NU)

Čo je potrebné hlásiť

V zmysle nariadenia 2019/6 o veterinárnych liekoch je potrebné hlásiť všetky nežiaduce udalosti, u ktorých je podozrenie, že súvisia s použitím daného lieku (vrátane autogénnych vakcín), hlavne ak ide o:

§ a) akúkoľvek škodlivú a nechcenú reakciu akéhokoľvek zvieraťa na veterinárny liek;

§ b) akékoľvek pozorovanie na nedostatočnú účinnosť veterinárneho lieku po jeho podaní zvieraťu, či už podanie bolo alebo nebolo vykonané v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku resp. písomnou informáciou pre používateľa;

§ c) akékoľvek pozorované environmentálne nehody po podaní veterinárneho lieku zvieraťu;

§ d) akúkoľvek nepriaznivú reakciu u ľudí vystavených veterinárnemu lieku;

§ e) akékoľvek zistenie farmakologicky účinnej látky alebo markéru rezídua v produkte živočíšneho pôvodu v množstve presahujúcom maximálne hladiny rezíduí určené v súlade s nariadením (ES) č. 470/2009 po dodržaní stanovenej ochrannej lehoty;

§ f) akékoľvek podozrenie na prenos infekčného agensu prostredníctvom veterinárneho lieku;

§ g) akúkoľvek škodlivú a nechcenú reakciu zvieraťa na liek na humánne použitie.

Kto a komu má hlásiť podozrenie na NU

Povinnosť hlásiť NU je nasledovná:

Kto má hlásiť

Komu hlásiť

Veterinárny lekár

Buď držiteľovi rozhodnutia o registrácii alebo ÚŠKVBL (podľa § 122 ods.18)*

Chovateľ zvierat /Používateľ veterinárneho lieku

Prioritne ošetrujúcemu veterinárnemu lekárovi (podľa § 102 ods.12)*; v prípade potreby môže hlásiť priamo na ÚŠKVBL

Držiteľ povolenia na výrobu veterinárneho lieku

ÚŠKVBL (podľa § 15 ods.1 písm. f) bod 2)*

Držitelia povolenia na veľkodistribúciu liekov

UŠKVBL (podľa § 18 ods.1 písm. j)*

Držiteľ povolenia na súbežný obchod

Držiteľovi rozhodnutia o registrácii (čl. 102 ods. 6, písm. e) Nariadenia 2019/6)

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

ÚŠKVBL (podľa § 23 ods.1 písm. p)*

Držiteľ povolenia na maloobchodný predaj

ÚŠKVBL (§ 124a ods.4 písm. e)*

*Zákon 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Ako treba hlásiť

– držiteľovi rozhodnutia o registrácii

Hlásenie o podozrení na NU sa zasiela na formulári (vzor na stiahnutie viď nižšie) a to buď elektronický na emaily farmavet@farmavet.sk a medivet@azet.sk alebo poštou na adresu: FARMAVET s.r.o., Sklabinská 20, 036 01 Martin.

FORMULÁR PRE CHOVATEĽOV

FORMULÁR PRE VETERINÁROV A ZDRAVOTNÍKOV

Kontaktné údaje osoby držiteľa rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku zodpovednej za farmakovigilanciu sú uvedené aj poslednej časti písomnej informácie pre používateľa veterinárneho lieku.

– na ÚŠKVBL

Hlásenie o podozrení na NU sa zasiela na formulári, ktorý sa nachádza na stránke www.uskvbl.sk a to buď elektronicky na email neziaduce_ucinky@uskvbl.sk alebo poštou na adresu: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská 34, 94901 Nitra, Slovenská republika.

Minimálne informácie potrebné k tomu, aby bolo hlásenie považované za platné:

§ Identifikovaný primárny zdroj (napr. veterinárny lekár, lekárnik, chovateľ);

§ Podrobnosti o postihnutom zvierati /človeku; druh, vek, pohlavie;

§ Podrobnosti o všetkých liekoch, ktorým bolo zviera, človek alebo životné prostredie vystavené (názov veterinárnych liekov, registračné čísla)

§ Podrobnosti ohľadom podozrenia ne nežiaducu udalosť ( klinické príznaky, popis prípadu)

Formuláre na hlásenie NU

Formulár pre veterinárnych lekárov a zdravotníckych pracovníkov na hlásenie nežiaducich účinkov

Formulár pre chovateľov na hlásenie nežiaducich účinkov

Agentúra EMA sprístupnila hlásenia o podozreniach na nežiaduce udalosti liekov (údaje z EVVet) v Európskej databáze hlásení o podozreniach na nežiaduce udalosti liekov pre národné liekové autority v EHP, Európsku komisiu, pre zdravotníckych pracovníkov, chovateľov, spotrebiteľov farmaceutický priemysel a výskumné organizácie, link